Matična služba Narodne knjižnice Grad

Od puča 6, 20 000 Dubrovnik
Voditeljica: dr. sc. Marica Šapro – Ficović

Dubrovačke knjižnice ustrojile su početkom osamdesetih godina 20. stoljeća razvojnu matičnu službu za sve knjižnice na  području bivše Općine Dubrovnik. Nakon teritorijalnog preustroja Republike Hrvatske na županije, općine i gradove, Dubrovačkim knjižnicama se 1996. godine dodjeljuje matičnost za  narodne i školske knjižnice Dubrovačko-neretvanske županije.  Ostale (općeznanstvene, visokoškolske, specijalne i spomeničke) knjižnice na dubrovačkom području od tada su u nadležnosti regionalne matične službe u Splitu.

Matična služba sustavno radi na unaprjeđenju knjižnične djelatnosti i razvoju mreže narodnih i školskih knjižnica na području Dubrovačko-neretvanske županije, u skladu s načelima suvremene knjižnične teorije i prakse, zakonskim propisima (Zakon o knjižnicama, Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u RH,itd.), stručnim pravilima i standardima.

Voditelj matične službe je član Stručnog vijeća županijskih matičnih službi u Republici Hrvatskoj  čiji rad koordinira Zavod za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Sredstva za rad županijske Matične službe osigurava Ministarstvo kulture RH.

DJELATNOSTI MATIČNE SLUŽBE

Osnovne zadaće matične službe:

 • stručni nadzor nad radom narodnih i školskih knjižnica na području županije
 • pružanje stručne pomoći knjižnicama u svezi osnivanja i prestanka rada knjižnica, stručnog rada i uređenja knjižnica
 • savjetodavna pomoć knjižnicama i osnivačima u rješavanju prostornih problema, ustroju novih odjela i službi, u skladu s propisanim standardima
 • koordinacija rada knjižnica na području matičnosti i poticanje suradnje među knjižnicama
 • poticanje stručnog usavršavanja knjižničnih djelatnika
 • poticanje na uvođenje novih tehnologija i suvremenih oblika rada u knjižnicama
 • organiziranje i razvoj mreže knjižnica
 • … i drugo (vidi: Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u RH NN 43/01)

 

Županijska matična djelatnost:

 • stručni nadzor: prikaz poslovanja (sve narodne i školske, tablice , grafovi)
 • savjetodavna djelatnost: prostor, oprema, stručni djelatnici, izgradnja fondova i zbirki, zaštita građe, informatizacija, rad s korisnicima
 • edukacija: seminari, predavanja
 • Suradnja (projekti, istraživanja)
 • Međunarodni dokumenti

 

ZAKONSKI PROPISI:

STANDARDI:

 • Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj sa standardima za pokretne knjižnice-bibliobuse (NN 58/99) - NOVI u postupku, e-savjetovanje otvoreno 14.04.2021.-14. 05.2021
 • Standard za školske knjižnice (NN 34/00)
 • Državni pedagoški standard za sustav osnovnoškolskog obrazovanja (NN 63/08)

PRAVILNICI:

 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/2011, NN 16/2014, NN 60/2014, NN 47/2017) – NOVI u postupku, e-savjetovanje završeno 25.02.2021.
 • Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/2001) - NOVI u postupku, e-savjetovanje završeno 25.02.2021.
 • Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
 • Pravilnik o Upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98, NN 25/2017)
 • Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)

MEĐUNARODNI DOKUMENTI